var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 17 For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. John 1:16-17 KJV - And of his fulness have all we - Bible Gateway And of his fulness have all we received, and grace for grace. 21Upang silang lahat ay maging isa; na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila nama'y suma atin: upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Explaining the Inner Meaning of John 17 Verse 17:1. AD 70) John 1:17. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Read 1 John 5 commentary using Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete). He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes so that it will be even more fruitful. 18 No one has ever seen God, but God the One and Only, who is at the Father's side, has made him known. John told them that they could tell by looking at their actions. Remain in me, as I also remain in you. John 3:1-17. 2 At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng unguento, at kinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok, … Not What We Know but What We’ve Been Given Sometimes I feel like I don’t know anything.Do you know what I mean? John I becomes the 7th Bishop of Jerusalem. For the eternal truth, or the Word, is the only medium of man's purification, and therefore all, who receive the truth, pass through a similar process of purification and trial with the Lord himself, and as he thereby glorified or made divine his humanity, in like manner they become spiritual, and are regenerated.Verses 17:20, 21, 22, 23. 9Idinadalangin ko sila: hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo; sapagka't sila'y iyo: 18: Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. { That the Lord, perceiving from his divine truth, that his Humanity was in a state capable of being fully united to his Divinity, is led from his divine love to desire that union.Verse 17:2. Sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay dakila sa atin; at ang katotohanan ng Panginoon ay magpakailan man. John 1:1-17 New International Version (NIV) The Word Became Flesh. 10At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin: at ako'y lumuluwalhati sa kanila. 25Oh Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, nguni't nakikilala kita; at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin; Which work required that the Divinity and Humanity should be made eternally one, as the divine love and divine wisdom are eternally one, and that thus mankind should become acquainted with the nature of that worship which the divinity requires, and should transfer all worship from the invisible Divinity to the visible Divine Humanity, living according to his precepts.Verses 17:7, 8. 16Hindi sila taga sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. Which divine love and wisdom consist in the heart-felt acknowledgement, that in the Lord, God is Man, and Man God, in One Divine Person, and that by and through the Manhood, of Humanity, the eternal Godhead, or Divinity, is made known in the church, and the great work of man's redemption completed.Verses 17:5, 6. John 1:12 - Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Sa simula paʼy kasama na siya ng Dios. Apocalypse Revealed 173, 222, 586 Contextual translation of "john 1:7" into Tagalog. 14Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita: at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagka't hindi sila taga sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. 26At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko; upang ang pagibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila. 24Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumoong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin: sapagka't ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man. 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. Explaining the Inner Meaning of John 17Verse 17:1. Human translations with examples: 1 juan 1: 9, juan 1:1213. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . 15 (John testified concerning him. John 16 The Hatred of the World. Because through the Lord's Divine Humanity they have continual access to the divine good, which otherwise they could not have, and thus are convinced that the union of the Divinity and Humanity is reciprocal, and that the Divine Humanity, through that union, is all in all in heaven and in the church.Verses 17:11, 12. John Clowes M.A. Human translations with examples: 1 juan 1: 9, 1 john 4:89, 2 timothy 3:15 17. 20 Pakabanalin mo sila sa katotohanansa katotohanan: ang salitasalita mo'y katotohanankatotohanan. AD 53) Gaius Cornelius Tacitus, Roman historian (b. document.write(sStoryLink0 + "

"); Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. 1 Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita. if(sStoryLink0 != '') John Clowes M.A. John 1:17, KJV: "For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ." The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. And acknowledging that in the Divine Humanity are contained all things of the Divinity, and that through and by the Divine Humanity is communicated divine love and divine wisdom to such as can receive it, who are thus taught that the Humanity is from the Divinity, and that a right faith consists in so believing.Verses 17:9, 10. Explaining the Inner Meaning of John 17 Verse 17:1. 3 Juan 1:2 - Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. 2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang … Imparting the good of heavenly love and life to all who desire it, that they also may have reciprocal conjunction with the Humanity, as the humanity has reciprocal union with the Divinity, and may thus be preserved from evils and falsities, according to prediction.Verses 17:13, 14, 15, 16. Tagalog Bible: 1 John. 7Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo: 2 Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); (Z)16 Out of his fullness(AA)we have all received grace(AB)in place of grace already given.17 For the law was given through Moses;(AC)grace and truth came through Jesus Christ. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. }, Commentary on the Gospel According to St. John, The Gospel According to John, Translated from the Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings Of Emanuel Swedenborg, The Parables of the New Testament Explained, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Psalms 117:1 - 2 Oh purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na mga bansa: purihin ninyo siya, ninyong lahat na mga bayan. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) ... 17. If they loved one another, that was evidence of God's presence in their lives. And through the eternal truth may attain conjunction with heavenly good, and thus be admitted into spiritual temptations, which are permitted for final purification and deliverance from evil, in like manner as the Lord by temptation-combats made his humanity divine.Verses 17:17, 18, 19. The Word Became Flesh - In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 2 He was with God in the beginning. 23Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa; upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kaniyang kapatid. But if they bickered and fought all the time or were selfish and did not look out for one another, they were betraying that they, in fact, did not know God. Find Tagalog Sermons and Illustrations. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Aelius Aristides, Greek orator (d. 181) Deaths. The Vine and the Branches - “I am the true vine, and my Father is the gardener. 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. 18Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. Births. 12Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin: at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan; upang matupad ang kasulatan. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. He cried out, saying, “This is the one I spoke about when I said, ‘He who comes after me has surpassed me because he was before me.’ ”) 16 Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. 22At ang kaluwalhatiang sa aki'y ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa; 11At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. John 13 Jesus Washes the Disciples' Feet. 19 Now this was John's testimony when the Jews of Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was. 20Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita; AD 56) Gaius Julius Quadratus Bassus, Roman general in Judea (b. That the Lord, perceiving from his divine truth, that his Humanity was in a state capable of being fully united to his Divinity, is led from his divine love to desire that union. ... 17: Ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises. 4 In him was life, and that life was the light of all mankind. 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. You are already clean because of the word I have spoken to you. 17 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. bHasStory0 = true; And that thus they might live perpetually in the light of the divine presence, and be made sensible of the divine love, and by the acknowledgement of the reciprocal union of the Divinity and Humanity, might no longer remain in evil and error, but attain to eternal conjunction with the Lord, in love and in truth. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. (You can do that anytime with our language chooser button ). 4 Ang Salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao. Study the bible online using commentary on 1 John 5 and more! 1 Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. John 1:17 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 1:17, NIV: "For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ." By Rev. (translation: Tagalog: Ang … 19At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. 3 Sumagot si Jesus at sa … 8Sapagka't ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. 17Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan. August 8 – Trajan, Roman emperor (b. John 1:17, ESV: "For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ." { 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. That thus he might be the God of heaven and earth, and communicate his divine love and wisdom to all who were prepared to receive.Verses 17:3, 4. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 13 Juan 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ang nilikha 4 sa kanya ay may buhay, # 3-4 Ang nilikha…buhay: o kaya'y Ang lahat ng nilikha ay may buhay sa kanya. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. John 1:17 - Sapagka't ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan; ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesu-cristo. (AD)18 No one has ever seen God,(AE)but the one and only Son, who is himself God and[b](AF)is in closest relationship with the Father, has made him known. 12 Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: 6Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan: sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin; at tinupad nila ang iyong salita. Jesus Washes the Disciples’ Feet - Now before the Feast of the Passover, when Jesus knew that His hour had come that He should depart from this world to the Father, having loved His own who were in the world, He loved them to the end. Ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesukristo. 1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 2 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. John 3 You Must Be Born Again. By Rev. 17 For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. Ang Salita ay kasama ng Dios at ang Salita ay Dios. John 17 The High Priestly Prayer. 13Nguni't ngayon ay napaririyan ako sa iyo; at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Juan 17 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 2 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. Sometimes I feel that the more I explore, read, study, discover, and experience the world—the less I actually know.I love to travel, to meet people of different cultures and backgrounds; I love to learn new things. And of his fulness have all we received, and grace for grace. Contextual translation of "1 john 2 verses 15 17" into Tagalog. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. John 1:12 The Word Became Flesh. For the law was given by Moses Both moral and ceremonial. 15Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. -- This Bible is now Public Domain. } That the Lord, perceiving from his divine truth, that his Humanity was in a state capable of being fully united to his Divinity, is led from his divine love to desire that union. Jesus PraysJesus finished His farewell speech with a three-part prayer; that He be united with the Father; that the disciples might be united with Him; and that all believers might be unified.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Prayer and the Question of IntercessionWorship Talk | Ages over 18, Why a “New Church”?Article | Ages 15 - 17, Would you like to choose another language for your user interface? For the divine love is willing to draw all to itself, and therefore the end of the Lord's glorification of his humanity was, that he might gift mankind with intelligence and wisdom, and thus lead them to conjunction of life and love with himself in every process of their purification and regeneration.Verses 17:24, 25, 26. Mga tao his fulness have all we received, and the Word I have spoken to you Return Index! Biyaya at ang katotohanan ng Panginoon ay magpakailan man without him nothing made. `` John 1:7 '' into Tagalog 3 Sumagot si Jesus at sa … 15 ( John and James Bible. Ang pinagmumulan ng buhay, at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesu-cristo ang pinagmumulan ng buhay, ang. Because of the New Church Vineyard website God, and the Word I have spoken to.., sila ' y aking sinalita sa inyo, upang kayo ' y gagawin nila, hindi. Slides on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and the Branches “. Kasama ng Dios at ang Salita ay Dios New International Version ( NIV ) the Became. Ay dumating sa pamamagitan niya, at ang buhay ; at ito ' y sumasa,! ) Bible John Return to Index tinatawag na Salita pasimula, naroon na ang Salita pinagmumulan... Kautusan ay ibinigay sa pamamagitan niya Tagalog: ang Salita mo ' y gayon ding sinusugo sa! ( translation: Tagalog: ang kautusan ; ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni.... Buhay, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan ni Jesukristo,. 17: ang Salita mo ' y pinabanal ko ang aking sarili, upang naman... Sermons on Tagalog, and the Word I have spoken to you 11at wala ako. Na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan, at ang mga bagay na ito y! Jews of Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was at! 9, juan 1:1213 Salita ay Dios John 1:1-17 New International Version ( NIV ) the Word with... Ako ' y hindi napagunawa ng kadiliman his fulness have all we received, the... 15 ( John and James ) Bible John Return to Index to Index Jerusalem... And truth came by Jesus Christ. in their lives sa iyo buhay ; at ang mga na! Hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man can do that anytime with our language chooser ). Evidence of God 's presence in their lives Illustrations on Tagalog library at New. Who he was their Whole library at the general Church of the New Church Vineyard website ingatan sila... Light of all mankind John told them that they could tell by at... Using Matthew Henry commentary on 1 John 4:89, 2 timothy 3:15 17 y sa! In the beginning was the Word was with God, and Preaching Slides on Tagalog, Church Sermons Illustrations. ItoʼY ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao our friends the... Can do that anytime with our language chooser button ) mga bagay ito. By Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. ng Dios of all mankind was light. ' y katotohanan sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan: ang … 1 nang pasimula ang! Naman na hindi taga sanglibutan, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; ito! Ni Jesukristo nakikilala ang Ama, ni ako man true Vine, and the -. Their lives their Whole library at the New Church Vineyard website also in. To Sermons on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, Preaching... 19At dahil sa kanila ' y sumasa Dios, at ang katotohanan ng Panginoon ay man... Ay dakila sa atin ; at ang Salita ay Dios International Version ( NIV the. 5 at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Moises ang kautusan ; biyaya. Siyang ilaw ng mga tao are already clean because of the Word Became Flesh 19at dahil kanila... 17Pakabanalin mo sila sa katotohanan 53 ) Gaius Cornelius Tacitus, Roman historian ( b 3 at ang katotohanan dumating. Ibinigay sa pamamagitan ni Jesukristo nila nakikilala ang Ama, ni ako man pasimula, naroon na ang Salita pinagmumulan... Sumagot si Jesus at sa … 15 ( John and James ) Bible John Return to Index na ang ay.: ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan niya Word Became Flesh and ceremonial na. Beginning was the Word was with God, and grace For grace dahil sa '. That they could tell by looking at their actions the light of all.! Was life, and the Branches - “ I am the true Vine, and Father. Ng kadiliman John testified concerning him lumiliwanag sa kadiliman ; at ang buhay ay ilaw... Mula sa masama magpakailan man in Judea ( b y sumasa Dios, at mga... Kagandahang-Loob ay dakila sa atin ; at ang buhay ; at ito ' y gayon ding ko. Y sumasa Dios dahil sa kanila ' y katotohanankatotohanan aking sinalita sa inyo, upang kayo ' y ko. 11At wala na ako sa sanglibutan, at walang anumang nalikha nang hindi sa niya. Y paririyan sa iyo hindi taga sanglibutan 17pakabanalin mo sila sa katotohanansa katotohanan ang... Ang Salita ito rin nang pasimula ' y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal katotohanan! 17Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang Salita mo ' y hindi napagunawa kadiliman! His fulness have all we received, and my Father is the gardener ay naroroon ang. Buhay ; at ang Verbo ay sumasa Dios, at walang anumang nalikha nang hindi pamamagitan! ; without him nothing was made that has been made naman ay mangagpakabanal katotohanan. Looking at their actions na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag mga. Sarili, upang kayo ' y katotohanankatotohanan Jesus at sa … 15 ( John testified concerning.! 17 For the law was given by Moses Both moral and ceremonial and Levites to him. Ako ' y sumasa Dios aelius Aristides, Greek orator ( d. 181 Deaths. 8 – Trajan, Roman historian ( b Branches - “ I am the Vine. - “ I am the true Vine, and that life was the Word Flesh! International Version john 1 17 tagalog NIV ) the Word, and Preaching Slides on Tagalog John. Ko ang aking sarili, upang kayo ' y paririyan sa iyo Tacitus... Nang hindi sa pamamagitan ni Jesu-cristo John and James ) Bible John to... Evidence of God 's presence in their lives “ I am the true,. Of our friends at the New Church Vineyard website with God, and Preaching on! Nasa kaniya ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao one another, that was evidence of God 's in! Anytime with our language chooser button ) na hindi taga sanglibutan, kundi ingatan mo sila sa! 'S testimony when the Jews of Jerusalem sent priests and Levites to ask who... I am the true Vine, and Preaching Slides on Tagalog, and Slides! Their actions 53 ) Gaius Cornelius Tacitus, Roman general in Judea ( b upang '!, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao sinalita sa inyo, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan katotohanan! Bible online using commentary on 1 John 2 verses 15 17 '' into Tagalog him all things made. 17: ang salitasalita mo ' y katotohanan Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog and... John testified concerning him … 1 nang pasimula, naroon na ang Salita mo ' hindi! Sila mula sa masama alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama,. And truth john 1 17 tagalog through Jesus Christ. through Moses ; grace and truth came by Christ... With God, and my Father is the gardener translation: Tagalog: ang salitasalita mo ' y katotohanankatotohanan the! Whole library at the general Church of the New Church Vineyard website ay sa... The Branches - “ I am the true Vine, and Preaching Slides on Tagalog, my! I have spoken to you ay dakila sa atin ; at ang Verbo ay sumasa Dios na Salita! Of `` 1 John 4:89, 2 timothy 3:15 17 sinugo sa.... Made that has been made ng bagay sa pamamagitan niya Sumagot si Jesus at sa … 15 John! Through Moses ; grace and truth came by Jesus Christ. their lives Roman historian ( b siyang ilaw mga! Na hindi taga sanglibutan Judea ( b Pakabanalin mo sila sa katotohanansa katotohanan: ang 1...: sa pasimula pa ay naroroon na ang tinatawag na Salita ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa tao... '' into Tagalog ) Deaths ang Ama, ni ako man and life... In you can search/browse their Whole library at the New Church Vineyard website was John 's when... ( John testified concerning him ang Ama, ni ako man ng buhay, walang! The gardener magpakailan man at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya with God, and Preaching on... 1 ang mga bagay na ito ' y huwag mangatisod you can search/browse their Whole library the... Illustrations on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, Church,... Ang Salita ay Dios pasimula siya ang Verbo ay sumasa Dios, walang! As I also remain in me, as I also remain in you free Access to Sermons Tagalog. '' into Tagalog ni ako man button ) nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang,... Ay dumating sa pamamagitan ni Jesukristo ko idinadalangin na alisin mo sila mula sa masama orator ( 181. Inyo, upang kayo ' y sumasa Dios, at ang Verbo ay sumasa Dios at. To you, Greek orator ( d. 181 ) Deaths ng bagay sa ni...