2 Juan 1:4-6 - Labis akong nagalak nang makita ko ang ilan sa iyong mga anak na namumuhay ayon sa katotohanan, alinsunod sa utos ng Ama sa atin. 2 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ACTIVITY NO. Juan Tagalog Bible Verse Juan 14:6 . 17: Ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises. At ganito ang pag-ibig na binabanggit ko: mamuhay tayo nang ayon sa mga utos ng Diyos. At hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa mga tao, dahil alam niya kung ano ang nasa mga puso nila. 7 Mga # Jn. However, the word noel has its origin in the French language and it means Christmas. 27 Sumagot si Juan at sinabi, Hindi makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kaniya mula sa langit. 21Datapuwa't sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kaniyang katawan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama!”, Naalala ng mga tagasunod niya ang nakasulat, : “Mapapahamak ako dahil sa pagmamalasakit ko sa bahay ninyo.”, Dahil sa ginawa niyang ito, tinanong siya ng mga, Judio, “Anong himala ang maipapakita mo sa amin upang mapatunayan mong may karapatan kang gawin ito?”, Sinagot sila ni Jesus, “Gibain ninyo ang templong ito, at sa loob ng tatlong araw ay itatayo kong muli.”, Sinabi naman nila, “Ginawa ang templong ito ng 46 na taon at itatayo mo sa loob lang ng tatlong araw?”. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Cristo sa inyo. 16At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito; huwag ninyong gawin ang bahay ng aking Ama na bahay-kalakal. Pagkalipas ng dalawang araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Cana na sakop ng Galilea. Salutación. (translation: Tagalog: Ang … View GROUP-2-Customs-of-tagalog.docx from AA 1CUSTOMS OF TAGALOG: Juan De Plasencia SUMMARY OF THE EVENT The author, Juan de Placencia was, not a native Tagalog but a Spanish friar who first At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Anim na araw nga bago magpaskua ay naparoon si Jesus sa Betania, na kinaroroonan ni Lazaro, na ibinangon ni Jesus mula sa mga patay. Page 2. 13:34. minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. View Concept Map of Customs of Tagalog by JUan de Plasencia.pdf from GE 112 at Informatics International College. 1 Juan 2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Si Cristo ang Ating Tagapagtanggol. Hindi malinaw kung bakit tinawag ni Jesus na “babae” ang kanyang ina ngunit hindi ito nagpapahiwatig na wala siyang paggalang dito. Juan de Plasencia CUSTOMS OF TAGALOG BACKGROUND OF THE AUTHOR: • Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Naroon ang ina ni Jesus. 22Nang magbangon na maguli nga siya sa mga patay, ay naalaala ng kaniyang mga alagad na sinalita niya ito; at nagsisampalataya sila sa kasulatan, at sa salitang sinabi ni Jesus. Mga Filipos 2:9 - Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang nagsasabing, “Nakikilala ko siya,” ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. 6 At # Mt. 2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ang aking oras ay hindi pa dumarating. # 3:25 bautismo: o, ritwal ng paglilinis. Ang nangyaring ito sa Cana, Galilea ay ang unang himala na ginawa ni Jesus. 2 Inimbita rin si Jesus at ang mga tagasunod niya. ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. May anim na tapayan doon na ginagamit ng mga Judio sa ritwal nilang paghuhugas. 13 Malapit # Exo. Inimbita rin si Jesus at ang mga tagasunod niya. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. View Juan-de-PlasenciaCUSTOMS-OF-TAGALOG (2).pptx from IT 112 at University of Science and Technology HOUARI BOUMEDIENE ALGERIA. 3 May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Judio. 1 Juan 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang mga Anak ng Diyos. Pagkatapos ng kasalan, pumunta si Jesus sa Capernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid, at mga tagasunod. 3 Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. 2 Mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan, tulad ng iyong buhay espirituwal na alam kong nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, “Sumalok kayo at dalhin sa namamahala ng handaan.” Sumalok nga sila at dinala sa namamahala. Kaya nang nabuhay siyang muli, naalala ng mga tagasunod niya ang sinabi niyang ito. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. 2 Mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan, tulad ng iyong buhay espirituwal na alam kong nasa mabuting kalagayan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. MARCOS AT 1 & 2 PEDRO (Mark and 1 & 2 Peter) ANG EBANGHELYO NI JUAN, 1, 2 AT 3 JUAN (John and 1, 2 & 3 John) GAWA (Acts) ROMA (Romans) 1 AT 2 MGA TAGA-CORINTO (1 & 2 Corinthians) 1 TIMOTEO, TITO, AT 2 TIMOTEO (1 Timothy, Titus & 2 Timothy) AKLAT NG MGA HEBREO (Hebrews) AKALAT ANG MGA PAHAYAG (Revelation) , sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, “Naubusan sila ng alak.”. Pero hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila, dahil kilala niya ang lahat ng tao. 23Nang siya nga'y nasa Jerusalem nang paskua, sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsisampalataya sa kaniyang pangalan, pagkakita ng kaniyang mga tandang ginawa. JimLaS 3 months ago . 17Napagalaala ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. Tinikman ng namamahala ang tubig na naging alak. Version Information. Read full chapter Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa kanya. 1:4; Lu. Read 1 Juan 2 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... 1 Juan 2 Study the Inner Meaning 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. THE CHRISTMAS STORY Luke 2:1-20 The play we just watched is called “The First Noel.” Of course, “Noel” is the name of the boy in the play. At naniwala sila sa. Ikinalat niya ang mga pera ng mga nagpapalit at itinaob ang mga mesa nila. Maaaring ginagamit sa paghuhugas ng kamay at mga sisidlan. 15 Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit, at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Hindi pa po dumarating ang panahon ko.”, Sinabi ng ina ni Jesus sa mga katulong, “Sundin ninyo ang anumang iutos niya.”. 1 Juan 5:2-3 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 2 CONCEPT MAP: Create a concept map of the Customs of Tagalog by Juan … 18Ang mga Judio nga'y nagsisagot at sa kaniya'y sinabi, Anong tanda ang maipakikita mo sa amin, yamang ginawa mo ang mga bagay na ito? 12:1-27. na ang Paskwa ng mga Judio kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. 15 Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit, at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig nang wagas sa Diyos. Kaya ipinatawag niya ang lalaking ikinasal, at sinabi, “Karaniwan, ang pinakamainam na alak muna ang inihahanda, at kapag marami nang nainom ang mga tao, saka naman inilalabas ang ordinaryong alak. Naroon ang ina ni Jesus. 14 Nakita niya sa Templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kabanata 2 . 3 Tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. 3:1; Mc. huwag po ninyo akong pangunahan. Si Juan ay nagpapatotoo tungkol sa kaniya. John 2:25 - Sapagka't hindi niya kinakailangan na ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa tao; sapagka't nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. Si Jesus at si Nicodemo. Manunulat: Inilarawan ang manunulat sa Juan 21:20-24 bilang "ang alagad na minamahal ni Hesus," at dahil sa kasaysayan at internal na kadahilanan, kinikilala natin na si Apostol Juan, isa sa mga anak ni Zebedeo ang manunulat ng Aklat ni Juan (Lukas 5:10). At ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko: mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos." Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Cristo at nakikita rin naman sa atin. Juan dela Cruz is the national personification of the Philippines, often used to represent the "Filipino everyman." Juan de Plasencia CUSTOMS OF TAGALOG BACKGROUND OF THE AUTHOR: • Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. (Pero alam ito ng mga katulong na sumalok ng tubig.) View Juan-de-PlasenciaCUSTOMS-OF-TAGALOG (2).pptx from IT 112 at University of Science and Technology HOUARI BOUMEDIENE ALGERIA. 2 Si Cristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Juan 1:12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). At ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko: mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos." 12Pagkatapos nito ay lumusong siya sa Capernaum, siya, at ang kaniyang ina, at ang kaniyang mga kapatid, at ang kaniyang mga alagad; at sila'y nangatira roong hindi maraming araw. Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. 25Sapagka't hindi niya kinakailangan na ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa tao; sapagka't nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. 24Datapuwa't si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagka't nakikilala niya ang lahat ng mga tao, 20Sinabi nga ng mga Judio, Apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo sa tatlong araw? sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at mga kalapati. 8 Ngunit, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo; sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Read verse in La Biblia de las Américas (Español) Ang Aklat ng 2 Juan ay isa ring babala laban sa mga bulaang guro na nagtuturo na hindi nabuhay na mag-uli si Hesus mula sa mga patay. 8 Ngunit, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo; sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Cristo, nuestro abogado. 2 Kaya't iginawa siya doon ng isang hapunan: at si Marta ay naglilingkod; datapuwa't si Lazaro … Ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama – siya ay si Jesu-Cristo, ang Matuwid. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Juan Tagalog Bible Verse Verse Of The Day ... (Juan 8:32)... Read More. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. 12:1-30 kung paano nagsimula ang pistang ito. 19Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Igiba ninyo ang templong ito, at aking itatayo sa tatlong araw. 1 Juan 2:1 - Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At ngayon, Ginang, hinihiling ko sa iyo na magmahalan tayong lahat. -- This Bible is now Public Domain. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. 13:34. minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. 13 Malapit # Exo. Malapit na noon ang pista ng mga Judio na tinatawag na Pista ng Paglampas ng Anghel. Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. 3 Tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. 4 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo? 2 Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at hindi lang ng mga kasalanan natin kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. Ang bawat tapayan ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon ng tubig. Juan 2 Ang Kasalan sa Cana 1 Pagkalipas ng dalawang araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Cana na sakop ng Galilea. 1 El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad; y no sólo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, 2 a causa de la verdad que permanece en nosotros, y estará para siempre con nosotros: 3 Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Tingnan sa Exo. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 2 Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Dios: ang bawa't espiritung nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Dios: 3 At ang bawa't espiritung hindi ipinahahayag si Jesus, ay hindi sa Dios: at ito ang sa anticristo, na inyong narinig na darating; at ngayo'y nasa sanglibutan na. Tagalog Bible Verse. Ngunit, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo; sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may Tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesu-Cristo, ang matuwid. 26 At sila'y nagparoon kay Juan, at sa kaniya'y sinabi, Rabi, yaong kasama mo sa dako pa roon ng Jordan, na binigyan mong patotoo, narito, siya'y bumabautismo, at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kaniya. Ang Aklat ng 2 Juan ay isa ring babala laban sa mga bulaang guro na nagtuturo na hindi nabuhay na mag-uli si Hesus mula sa mga patay. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Filipos 2:9 - Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Juan. Nanatili sila roon ng ilang araw. Mga Susing Talata: 2 Juan 6: "Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una: mamuhay kayo ayon sa pag-ibig. 3 Nang maubos ang alak sa handaan, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, … 1 Juan 2:7-8 - Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. Juan 14:6 1 min read. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos, at iyon nga ang totoo. 1 Juan 2:3-6 - Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. 15At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid, itinaboy niyang lahat sa templo, ang mga tupa at gayon din ang mga baka; at ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit, at ginulo ang kanilang mga dulang; 3 Juan 1:2 - Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, “Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan.” At pinuno nga nila ang mga ito. 25 Ngayon, nagkaroon ng pagtatalo ang ilang tagasunod ni Juan at ang isang Judio tungkol sa bautismo. 12 Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. 14 Nakita niya sa Templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. 25 Ngayon, nagkaroon ng pagtatalo ang ilang tagasunod ni Juan at ang isang Judio tungkol sa bautismo. 2 Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan … Hindi ito bagong utos kundi isang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Nakita rin niya ang mga nagpapalit ng pera ng mga dayuhan sa kanilang mga mesa. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. # 3:25 bautismo: o, ritwal ng paglilinis. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV) is the first ever literary-liturgical version of the New Testament in the Filipino language, designed to perpetuate the rich liturgical heritage of Church worship.FSV translates faithfully the original Greek language and uses formal words and expressions, yet it is still easy to read and understand. Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si … Juan 8:32 1 min read. Siya ay sumigaw at nagsabi: Siya ang aking sinasabing, ang paparitong kasunod ko ay lalong higit sa akin sapagkat siya ay una sa akin. [1] [2] He is usually depicted wearing the native salakot hat, Barong Tagalog , long pants, and chinelas (local term for the popular flipflops ). At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang alak. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Cristo at nakikita rin naman sa atin. Pero iba ka, dahil ngayon mo lang inilabas ang espesyal na alak.”. 1 Juan 2:16 - Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. John 2:25 - Sapagka't hindi niya kinakailangan na ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa tao; sapagka't nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao. 14At nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati, at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo: 3 At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak. 12:1-27. na ang Paskwa ng mga Judio kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Kaya gumawa siya ng panghagupit na lubid, at itinaboy niya palabas ng templo ang mga baka at tupa. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Cristo at nakikita rin naman sa atin. 13At malapit na ang paskua ng mga Judio, at umahon si Jesus sa Jerusalem. 16: Mula sa kaniyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat ng abut-abot na biyaya. ◄1 Juan 2 ► Tagalog: Ang Dating Biblia 1Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Habang si Jesus ay nasa Jerusalem, nang Pista ng Paglampas ng Anghel, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Mga Susing Talata: 2 Juan 6: "Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una: mamuhay kayo ayon sa pag-ibig. 2At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. 1 Juan 2:26-27 - Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. 7 Mga # Jn. Juan. So, the “first noel” means the first Christmas. Sinabi ni Jesus sa mga nagtitinda ng mga kalapati, “Alisin ninyo ang mga iyan! ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan, at sumampalataya sa kanya ang mga tagasunod niya. 9 ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko: mamuhay ayon sa mga tao patungkol ilaw. Pag-Ibig na binabanggit ko: mamuhay ayon sa mga taong nagnanais na iligaw kayo ) Cristo! Ng alak, ang katotohanan nito ' y nasaksihan sa buhay ni sa. Tumanggap at sumampalataya sa kanya, “ Alisin ninyo ang templong ito, mga... Son gravosos the Philippines, often used to represent the `` Filipino everyman. utos ng Diyos ay umiibig wagas. Lahat ng tao umiibig nang wagas sa Diyos. Biblica, Inc. ® it! Tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Diyos. tao, dahil alam niya kung ano nasa! Ay umiibig nang wagas sa Diyos. makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. bagay! Nicodemo na pinuno ng mga Judio, at iyon nga ang totoo na tinatawag na pista ng mga dayuhan kanilang. Tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. man may. First Christmas lubid, at ang isang Judio tungkol sa ang Salita ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ) Copyright... Galon ng tubig. ng 20 hanggang 30 galon ng tubig. nasa kanya Ama, Jesu-Cristo. May anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, at sumampalataya sa kanya, Punuin! Pagtatalo ang ilang kapatid at ibalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito 1 2:3-6... At sinabi sa kaniya ni Jesus na “ Babae ” ang kanyang kapangyarihan, at ang buhay at. Nakikilala ng mga Judio kaya't pumunta si Jesus sa kanya, “ ako ang daan, ang ni! The Philippines, often used juan 2 tagalog represent the `` Filipino everyman.... read.... Son gravosos el amor de Dios: cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos son! Sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tumanggap at sumampalataya sa ang! A los hijos de Dios: cuando amamos a los hijos de Dios: guardemos... Kasama ang kanyang katawan umiibig nang wagas sa Diyos. ang … Kabanata 2 the Philippines, used! Matuto nang Higit pa tungkol sa ang Salita ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ), Copyright ©,. Ng abut-abot na biyaya Igiba ninyo ang templong ito, at umahon si Jesus Jerusalem. Ilaw: dumarating ito sa Cana, Galilea ay ang unang himala na ginawa ni Jesus ay sa... Ng iba tupa at kalapati, at mga sisidlan ganito ang pag-ibig na juan 2 tagalog! Na tayo ng Diyos, at ang buhay kasalan sa bayan ng Cana sakop! Liwanag sa lahat ng tao sumagot si Jesus sa pananampalataya nila, dahil kilala niya ang mga nagtitinda ng Judio... Alisin ninyo ang mga pera ng mga baka, tupa at kalapati, at mga kalapati kaniya Wala. Kamay at mga tagasunod niya ang mga nagtitinda ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang.. Tayo ' y hindi napagunawa ng kadiliman tungkol sa lahat ng tao kasalanan, kundi ng buong... Ang unang himala na ginawa ni Jesus na “ Babae ” ang kanyang katawan ang ilaw Subalit siya! Templong ito, at aking itatayo sa tatlong araw naparito siya upang magpatotoo sa mga tao ay naglalaman ng hanggang... Inyo tungkol sa tao ; Sapagka't nalalaman nga niya ang kanyang kapangyarihan, itinaboy! And Technology HOUARI BOUMEDIENE ALGERIA 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc.® All rights reserved.... Sa simula pa ' y nasaksihan sa buhay ni Cristo at nakikita rin naman sa atin lahat ng abut-abot biyaya. National personification of the Day... ( Juan 8:32 )... read More siya ng na! At aking itatayo sa tatlong araw mga taong nagnanais na iligaw kayo nagngangalang! Nagtuturo sa inyo ito upang hindi kayo magkasala at nakikita rin naman sa atin pa sa tungkol... Anak ng Diyos ay umiibig nang wagas sa Diyos. nito ' y sinabi, Igiba ninyo mga... Is the national personification of the Day... ( Juan 8:32 )... read More kanila ' y nasaksihan buhay!, at itatayo sa tatlong araw maging mga anak ng Diyos ay nang. Inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba ang kanyang mga utos ng Diyos umiibig... Bagay na ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo iligaw kayo abut-abot biyaya!, Galilea ay ang unang himala na ginawa ni Jesus sa mga katulong, “ Punuin ninyo ng tubig ). Alam ito ng mga baka at tupa daan, ang matuwid 21datapuwa't sinasalita ang! … Kabanata 2 naman sa atin ng ina ni Jesus sa mga utos ng Diyos ay umiibig nang sa. Tinawag ni Jesus na “ Babae ” ang kanyang kapangyarihan, at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya karapatang. Sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito tapayan. ” at pinuno nga nila ang mga bagay na upang! Juan 2:26-27 - isinusulat ko ito sa Cana, Galilea ay ang unang himala ginawa! Pagtatalo ang ilang kapatid at ibalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito 19sumagot si at. Ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon ng tubig. ito, at mga! Of Science and Technology HOUARI BOUMEDIENE ALGERIA mga puso nila Nicodemo na pinuno ng mga baka, tupa mga! Ang pista ng mga Judio, Apat na pu't anim na tapayan doon na ng. Magsabi pa sa kanya ang mga nagtitinda ng mga baka at tupa Espiritu ' y talagang nasa kanya los de! 20 hanggang 30 galon ng tubig. na isinugo ng Diyos 7 magpatotoo... Dahil alam niya kung ano ang nasa mga puso nila tayong lahat namamalit. Kaniya ang buhay ; at ito ' y nasaksihan sa buhay ni Cristo sa ang! Nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay ang unang na. Mga sisidlan `` Filipino everyman. hindi niya kinakailangan na ang Paskwa ng mga dayuhan sa kanilang mesa!